Chuyên mục Lưu trữ: Việc làm

Việc sẵn trong thương mại Body Piercing

Vị trí Counter Sales

Roots sâu hiện đang thuê mướn kinh nghiệm, năng động và đam mê truy cập tài năng 3 cao cấp khu vực Seattle xuyên và hình xăm hãng! Đây là một cơ hội để làm việc trong một môi trường studio chuyên nghiệp wth tài năng ngành công nghiệp hàng đầu, bao quanh bởi tấn của đồ trang sức tốt nhất xung quanh. Chúng tôi đang tìm kiếm những người có nhiệt tình cho đồ trang sức, một sự tận tâm phục vụ khách hàng và kỹ năng tổ chức mạnh mẽ, cùng với tính toàn vẹn và các tiêu chuẩn cao của cá nhân.

Những vị trí này là cơ hội cho sự phát triển lâu dài và phát triển nghề nghiệp trong tổ chức của chúng tôi, một cách tích cực, môi trường chuyên nghiệp. Liên lạc với chúng tôi tại Deep.Roots.Seattle@gmail.com

Piercer Wanted

Loại công việc: Piercer Wanted

Tên công ty: Cactus Tattoo

Nơi làm việc: Mankato, MN

Mô tả công việc: Chúng tôi là một cửa hàng bận rộn tìm kiếm một phần thời gian, được phép, cơ thể người khoan lổ. Phải chuyên nghiệp, thân thiện, có một danh mục đầu tư, và quen thuộc với đồ trang sức cơ thể chất lượng cao.

Tên người liên hệ: Makeba Ishe

Liên hệ Email: makeba2@hotmail.com

Trang web: http://www.cactustattoo.com

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Trên. Không có thành viên APP làm việc tại studio này.

Piercing Apprenticeship Wanted

Loại công việc: Piercing Apprenticeship Wanted

Tên công ty: Pincusion

Nơi làm việc: Hutchinson Kansas

Mô tả công việc: Tìm kiếm một học nghề trong ks

Tên người liên hệ: Hugh

Liên hệ Email: onelonelybullet@outlook.com

Trang web:

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Tôi muốn làm việc với các thành viên APP