Chuyên mục Lưu trữ: Piercing Apprenticeship Wanted

Piercing Apprenticeship Wanted

Tên công ty: N/a

Nơi làm việc: Coral Springs, Florida

Mô tả công việc: Hi! I’ve wanted to be a piercer since I was 13 tuổi, and I’ve gone to multiple shops but so far no luck. Im willing to be an apprentice for as long as it takes, I have a great work ethic and I have a few piercings and tattoos. Please help!

Tên người liên hệ: Tasha

Liên hệ Email: natashasolomons06@gmail.con

Trang web:

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Tôi muốn làm việc với các thành viên APP

Piercing Apprenticeship Wanted

Loại công việc: Piercing Apprenticeship Wanted

Tên công ty: Pincusion

Nơi làm việc: Hutchinson Kansas

Mô tả công việc: Looking for an apprenticeship in ks

Tên người liên hệ: Hugh

Liên hệ Email: onelonelybullet@outlook.com

Trang web:

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Tôi muốn làm việc với các thành viên APP