hội nghị

2017 Hội nghị và Triển lãm APP NGÀY công bố!

22Hội nghị thường niên lần thứ 2017 Ngày công bố!

Tháng sáu 11 - Tháng 6 16, 2017, Las Vegas Hotel Bally và Casino - lưu ngày!

#APP2017 # APPconference2017 #APPsafepiercing

Đối với phát hành ngay lập tức:

Our 22nd Conference and Expo will be held Sunday evening June 11 through Friday afternoon June 16 của 2017 tại Bally Hotel and Casino