hội nghị

2017 Hội nghị và Triển lãm APP NGÀY công bố!

22Hội nghị thường niên lần thứ 2017 Ngày công bố!

Tháng sáu 11 - Tháng 6 16, 2017, Las Vegas Hotel Bally và Casino - lưu ngày!

#APP2017 # APPconference2017 #APPsafepiercing

Đối với phát hành ngay lập tức:

Hội nghị thứ 22 của chúng tôi và hội chợ triển lãm sẽ được tổ chức tối chủ nhật tháng sáu 11 thông qua các buổi chiều thứ sáu tháng sáu 16 của 2017 tại Bally Hotel and Casino