Piercer Wanted

Loại công việc: Piercer Wanted

Tên công ty: Cactus Tattoo

Nơi làm việc: Mankato, MN

Mô tả công việc: Chúng tôi là một cửa hàng bận rộn tìm kiếm một phần thời gian, được phép, cơ thể người khoan lổ. Phải chuyên nghiệp, thân thiện, có một danh mục đầu tư, và quen thuộc với đồ trang sức cơ thể chất lượng cao.

Tên người liên hệ: Makeba Ishe

Liên hệ Email: makeba2@hotmail.com

Trang web: http://www.cactustattoo.com

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Trên. Không có thành viên APP làm việc tại studio này.