پر سر و صدا کارآموزی جستجو

نوع کار: پر سر و صدا کارآموزی جستجو

نام شرکت: Pincusion

محل کار: هاچینسون کانزاس

شرح وظایف: در حال جستجو برای کارآموزی در KS

نام: هیو

ایمیل تماس: onelonelybullet@outlook.com

سایت اینترنتی:

در این استودیو APP وجود دارد به کار?: من می خواهم با اعضای APP کار