Chuyên mục Lưu trữ: Quy định

quy định Arkansas

quy định Arkansas

quy định Arkansas: bên cạnh xuyên và xăm mình, rạch vỏ cây được cho phép và quy định. [tín dụng hình ảnh Misty Forsberg]

quy định Arkansas

Các bài viết đi xung quanh liên quan đến các quy định Arkansas là một bài viết vừa qua. APP và ABMA (Hiệp hội Modification Body Arkansas) làm việc trên Bill này với các Thượng nghị sĩ mà tài trợ vào năm ngoái. Các kết quả đạt được những gì tốt nhất cho nhà nước tại thời điểm này và không phải những gì đang được đăng lại. Ngày về bài viết đó là trước khi buổi điều trần lập pháp cuối cùng. Hãy dừng post lại [CẤM] bài báo và không viết thư cho Thượng nghị sĩ.

Steve Joyner
Ủy ban Lập pháp
Hiệp hội các Piercers chuyên nghiệp (APP)

Thông tin thêm về các hóa đơn và những người có trách nhiệm:
http://tv.msnbc.com/2013/08/26/cơ thể nghệ sĩ-là-tôi-người-nói-Arkansas-cộng hòa /