Một trụ sở tại California, quốc tế phi lợi nhuận tổ chức dành riêng cho việc phổ biến thông tin y tế quan trọng và an toàn về cơ thể xỏ lỗ piercers, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, lập pháp, và với công chúng.