Piercer Wanted – Sins & Needles Tattoo

Loại công việc: Piercer Wanted

Tên công ty: Sins & Needles Tattoo

Nơi làm việc: New York, NEW

Mô tả công việc: We’re looking for a full-time piercer with a flexible schedule willing to work days or nights. We carry the finest of body jewelry from brands such as Anatometal, NeoMetal, Sức mạnh công nghiệp, and Body Gems.

*Must be an experienced piercer and counter sales person.

Tên người liên hệ: Val

Liên hệ Email: sinsandneedlesnyc@gmail.com

Trang web: http://www.sinsandneedlestattoo.com/about/

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Trên. Không có thành viên APP làm việc tại studio này.