Piercing Apprenticeship – David Farr

Loại công việc: Piercing Apprenticeship Wanted

Tên công ty: David F.

Nơi làm việc: Central WA

Mô tả công việc: I am interested in working under a strong mentor in an apprenticeship. I am a state licensed EMT, have taken and taught university-level anatomy & physiology, have a strong employment history, and great experience with aseptic technique and customer service.

Tên người liên hệ: David Farr

Liên hệ Email: farrsight@gmail.com

Trang web:

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Tôi muốn làm việc với các thành viên APP