Piercing Apprenticeship Wanted – Andres

Loại công việc: Piercing Apprenticeship Wanted

Tên công ty: Any

Nơi làm việc: Salt Lake City, Utah

Mô tả công việc: Tìm kiếm một học nghề, have been interested in piercings and their history since I was 13 willing to take blood borne pathogens training course prior to apprenticeship,flexible for any hours

Tên người liên hệ: Andres

Liên hệ Email: anarchy2272@gmail.com

Trang web:

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Trên. Không có thành viên APP làm việc tại studio này.