Piercing Apprenticeship Wanted – Belle

Loại công việc: Piercing Apprenticeship Wanted

Tên công ty: N / A

Nơi làm việc: New York

Mô tả công việc: Seeking an apprenticeship within the New York area, also open to Hoboken, Jersey City, Bayonne areas; able to travel, provide assistance and very motivated in learning and gaining experience.

Tên người liên hệ: Belle

Liên hệ Email: belleantonetti@gmail.com

Trang web:

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Tôi muốn làm việc với các thành viên APP