Piercing Apprenticeship Wanted – Diamond

Loại công việc: Piercing Apprenticeship Wanted

Tên công ty: N / A

Nơi làm việc: New York

Mô tả công việc: Would like a piercing apprenticeship, some were in the New York area. I’m able to work/learn on weekdays/nights only. Traveling is no problem .

Tên người liên hệ: Diamond

Liên hệ Email: diamondpersaud@gmail.com

Trang web:

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Tôi muốn làm việc với các thành viên APP